Wednesday, August 25, 2021

ADCET-2021 Model Question Paper 2

ADCET-2021 Model Question Paper 2

ART & DESIGN COMMON ENTRANCE TEST 

MODEL PAPER -2

BFA (Applied Arts/Painting/Sculpture/ Animation/Photography) & B.Design (Interior Design)

Duration: 120 minutes Marks: 100

1) తిరుపతి ఏ జిల్లాలో ఉంది 

 a) అనంతపూర్ c) కడప

 b) కర్నూ లు d) చిత్తూరు

 Tirupathi is in which district [ ]

a) Ananthapur c) Kadapa

b) Kurnool d) Chittur

2) మహానంది ఏ ప్పదేశంలో ఉంది 

 a)నంద్యా ల్ c) కర్నూ లు

 b) కడప d) చిత్తూరు

 Mahanandi is located at which place [ ]

a) Nandyal c) Kurnool 

b) Kadapa d) Chittoor

 3) నిర్మ ల్ పెయంటంగ్స్ ఏ ప్పదేశంలో ప్పసిదిిచంద్యయ 

 a)కాకినాడ c) నెల్లారు

 b) కేథరీన్ d) నిర్మ ల్

 Nirmal Paintings are famous in which place [ ]

a) Kakinada c) Nellore

b) Guntur d) Nirmal

 4) యమ్ ఎఫ్హుస్స్ న్ దేనికి ప్పసిదిిచంద్యరు 

 a) చిప్తకారుడు c) ప్కికెటర్

 b) డాన్ ర్ d) సింగర్

 M. F. Hussain is famous for [ ]

a) Painter c) Cricketer

b) Dancer d) Singer

 

 5) ీరిహ కోటట దేనికి ప్పసిదిిచందింది

 a)ఉపప్గరిం మకోయురాకెట్ ప్పయోగం c) సర్స్స్ లు

 b) ఫిషంగ్స d) షప్యారుులు

 Srihari Kota is well known for [ ]

a) Satellite & Rocket launching c) Lakes

b) Fishing d) Ship yards 

 6) ఆంప్రప్పదేశ్యొకక రిసకూళలు మకోయుచేనేత వస్త్రూల రాస్త్్రఎంపోకోయం పేరు 

a) మృగనాయని c) కైరాలి

b) కావేకో d) లేపాక్షి

 The name of the State Emporium of Handicrafts and Handlooms of Andhra Pradesh is [ ]

a) Mriganayani c) Kairali 

b) Cauvery d) Lepakshi

 7) ఐరాండ్లో అగ్నూ పర్వ తం విస్ఫో టనం ఆకాశంలో పొగను కలిగ్నంచింది మకోయుప్పధానంగా

అంతరాయం 

 కలిగ్నంది 

 a) సముప్ర ప్ాఫిక్ c) రోడ్ ప్ాఫిక్ 

 b) ఎయర్ ప్ాఫిక్ d) ప్పజలు

 The Volcano eruption in Iceland caused smoke in the skies and interrupted mainly [ ]

 a) Sea traffic b) Road Traffic

 b) Air traffic c) People

 

 8) హైరరాబాద్లో ర్ంజాన్ నెలలో అతా ంత ప్పసిరిఆహార్ పద్యర్ంథ

a) బిరాా నీ c) రిలీమ్

b) ఖురాా నీ కా మీతా d) మికోి కా సల్లన్

 The most famous food item during Ramzan month in Hyderabad is [ ]

a) Biryani c) Haleem

b) Khurbani ka meetha d) Mirchi ka Salan

 9) హైరరాబాద్ మకోయుసికింప్ద్యబాద్ జంట నగరాలువీటతో అనుసంధానించబడి

ఉనాూ య

a) హిమాయతా్ గర్ సర్స్స్ c) ఒరమ నా్ గర్ సర్స్స్

b) హుస్స్ న్రగర్ సర్స్స్ d) గాండిపేట సర్స్స్

 The twin cities of Hyderabad and Secunderabad are connected by [ ]

a) Himayathsagar lake c) Osmansagar lake

b) Hussainsagar lake d) Gandipet lake

 10) ర్వీంప్రనాథ్ ఠాగూర్ తన కవితల సంకలనానికి నోబెల్ బహుమతిని గెలుచుకునాూ రు

a) ప్శరంి జలి c) సవర్ంణ జలి

b) గీతాంజలి d) దివా ంజలి

 Rabindranath Tagore won the Nobel Prize for his collection of poems called

 [ ]

a) Shraddhanjali c) Swaranjali

b) Gitanjali d) Divyanjali

 11) WWW అంటే

a) వర్ల్ువర్క వెబ్ c) వైడ్ వర్ల్ువెబ్

b) వైడ్ వర్క వెబ్ d) వర్ల్ువైడ్ వెబ్

 WWW Stands for [ ]

a) World Work Web c) Wide Wold Web

b) Wide Work Web d) World Wide Web

 12) “ఆంప్ర కేసకో” అనే ీకోకికు సంబంధంచినది ఎవరు

 a) ట. ప్పకాశం c) పొటరీరాహములు

 b) ఎన్ ట రామారావు d) కందుకూకో

 The title “Andhra Kesari” is related to [ ]

 a) T. Prakasham c) Potti Sriramulu 

 b) N T Rama Rao d) Kandukuri

 13) లేపాక్షి పెయంటంగ్స్ ఎ జిల్లాలో ఉనాూ య 

 a) గంటూరు c) విజయనగర్ం

 b) నెల్లారు d) అనంతపూర్

 Lepakshi Paintings are located in the district of [ ]

 a) Guntur c) Vijayanagaram 

 b) Nellore d) Ananthapur

 14) ప్పసిరిరామపప ఆలయఆకోక టెకి ర్ల్ టల్ైర ఎ కాల్లనికి చందినది

 a) చాళుకుా లు c) కాకతీయస్

 b) విజయనగర్ d) చోళ

 The famous Ramappa temple’s Architectural Style belongs to period of [ ]

 a) Chalukyas c) Kakatiyas 

 b) Vijayanagara d) Chola

15) ప్పారమిక ర్ంగలు ఎనిూ ర్కాలు

 a) 2 c) 3 

 b) 5 d) 7

 How many types of Primary Colours are there [ ]

 a) 2 c) 3 

 b) 5 d) 7

16) ఈ ప్కింది చిప్తకారులలో ఎవరు దేవునికి మకోయుదేవతకు ప్పసిదిిచంద్యరు

 a) రాజా ర్వివర్మ c) ఎస్ఎమ్ పండిట్

 b) రాజా రాజా వర్మ d) ఎంఎఫ్హుస్స్ న్

 Which of the following painter was famous for God and Goddess [ ]

 a) Raja Ravi Varma b) Raja Raja Varma 

 b) S. M. Pandit d) M. F. Hussain

17) రల్లర్ంజ గ్సమ్యా జియం ఎకక డ ఉంది

 a) హైరరాబాద్ c) ముంబై

 b) బెంగళూరు d) డిలీా

 Salarjung Museum is located at [ ]

 a) Hyderabad c) Bengaluru 

 b) Mumbai d) Delhi

18) చిర్ంజీవి దీనిలో ప్పసిదిి

 a) నటనలో c) రమాజిక కార్ాకర్ూ

 b) రాజకీయనాయకుడు d) తతవవేతూ

 Chiranjeevi is famous in [ ]

 a) Actoring c) Politician 

 b) Social Worker d) Philosopher

19) కడప దీనిలో ప్పసిదిిచందింది

 a) రెడ్ శండల్ వుడ్ c) విజయనగర్

 b) కాకతీయస్ d) చోళ 

 Kadapa is famous for [ ]

 a) Red Sandal Wood c) Kakatiyas 

 b) Vijayanagara d) Chola

20) జె.జె.స్కక ల్ ఆఫ్ ఆర్రఎకక డ ఉంది

 a) డెలి ి c) టల్కతా

 b) ముంబై d) చన్నూ

 J. J. School of Art is located at [ ]

 a) Delhi c) Culcatta 

 b) Mumbai d) Chennai

21) కల్లంకాకో కళ ఎ జిల్లాలో ప్పసిదిిచందింది

 a) నెల్లారు c) కర్నూ లు

 b) మచిలిపటూ ం d) అనంతపూర్

 Kalamkari Art is famous at [ ]

 a) Nellore c) Machilipatnam 

 b) Kurnool d) Ananthapur

22) లోక్ భ స్పప కర్ ఎవరు 

a) ీ హఓం బిరాా c) స్సమిప్త మహాజన్

b) మీరా కుమార్ d) రేణుకా చౌరకో

 Who is the Speaker of Lok Sabha [ ]

a) Shri Om Birla c) Sumitra Mahajan

b) Meira Kumar d) Renuka Choudhary

23) వివేకానంర రాక్ ________ లో ఉంది 

a) భార్తదేశంయొకక ఉతర్ూ c) భార్తదేశంయొకక రక్షిణ

b) భార్తదేశంయొకక పశ్చి మ d) భార్తదేశంయొకక రక్షిణ

 Vivekananda Rock is in the [ ]

a) North of India c) South India

c) West of India d) East India

24) గజరాత్ రాస్త్్ంర లో అధకార్ పారీరis 

a) Congress c) BJP

b) AIDMK d) RJD

 The ruling party in Gujarat state is [ ]

a) Congress c) BJP

b) AIDMK d) RJD

25) టకోకలి ర్ ధేని యొకక అరా యనం 

a) మొకక లు c) పట్టరపురుగలు

b) సముప్రం d) చేప

 Sericulture is a study of [ ]

a) Plants c) Silkworms

b) Sea d) Fish

26) తెలుగ చిప్త పకోప్శమను ఈ ప్కింది విరంగా పిలురూరు

 a) బాలీవుడ్ c) ాలీవుడ్

 b) టలీవుడ్ d) హాలీవుడ్

 The Telugu Film Industry is also called as [ ]

 a) Bollywood c) Kollywood 

 b) Tollywood d) Hollywood

27) “యాప్త” చిప్తం ఎవకో బయోపిక్

 a) ఎన్ట రామారావు c) చంప్రబాబు నాయుడు

 b) డాకర్ర వైయస్ రాజశేకర్ రెడి ు d) కెసి ఆర్

 The movie “Yatra” is a Bio – Pic of [ ]

 a) N. T. Rama Rao c) Dr. Y.S. Rajashekar Reddy 

 b) Chandrababu Naidu d) K. C. R

28) మన “జాతీయగీతం జనగణ మన” ర్చయత ఎవరు 

 a) ర్వీంప్రనాథ్ ఠాగూర్ c) మహాతామ గాంధీ

 b) వీరే్లింగం పంతులు d) పైవేవీ కాదు

 The author of our “National Anthem Janagana Mana” [ ]

 a) Rabindranath Tagore c) Vireshalingam Panthulu 

 b) Mahatma Gandhi d) None of the above

29) గండిటట ఎకక డ ఉంది 

 a) కృ్ణజిల్లా c) నెల్లారు

 b) వైయస్ఆర్ కడప d) ీకాహకుళం 

 Gandikota is located at [ ]

 a) Krishna District c) YSR kadapa 

 b) Nellore d) Srikakulam

30) కండపలిాబొమమ లకు ఏ ప్పదేశం ప్పసిదిిచందింది 

 a) కృ్ ణ c) కర్నూ లు

 b) నెల్లారు d) రాజమహంప్రవర్

 Which district is famous for Kondapally Toys [ ]

 a) Krishna b) Nellore 

 C) Kurnool d) Rajamahendravaram

31) “బాహుబలి” చిప్త రర్శ కుడి పేరు 

 a) పూకోజగనాథ్ c) టడి రామకృ్ణ

 b) ఎస్ఎస్ రాజమౌలి d) రాగవేంప్రరావు 

 Name the Director of the Film “Bahubali” [ ]

 a) Purijaganath c) S. S. Rajamouli 

 b) Kodi Ramakrishna d) Ragavendra Rao

32) “మహానట” బయో- పిక్ ఆఫ్ రవిప్తి చిప్త రర్శ కుడి పేరు

 a) నాగ్స అశ్చవ న్ c) అశవ ని రత్

 b) రాజమౌలి d) దేవర్కండ విజయ 

 Name the director of the film “Mahanati” Bio – Pic of Savithri [ ]

 a) Nag Ashwin c) Rajamouli 

 b) Ashwani Dutt d) Devarakonda Vijay

33) “రహో” చిప్తంలో హీరో ఎవరు

 a) చిర్ంజీవి c) రామ్

 b) ప్పభాస్ d) రామ్ చర్ణ్

 Who is the Tolly wood Hero in the movie “Saaho” [ ]

 a) Chiranjeevi c) Prabhas 

 b) Ram d) Ram Charan

34) వేంపతి చినూ సతా ం ఈ కింది కళార్నపంతో సంబంరం కలిగ్న ఉనాూరు

 a) భర్తనాటా ం c) కథకళి

 b) మోహినియటంర d) కుచిపుడి

 Vempati Chinna Satyam was associated with one of the following art form [ ]

 a) Bharatanatyam c) Mohiniattam 

 b) Kathakali d) Kuchipudi

35) ఎఆర్ రెరిమాన్ ఈ కింది కళలో ప్పసిదిిచంద్యరు

 a) డాన్్ c) కాాసికల్ డాన్్

 b) మ్యా జిక్ d) జానపర పాటలు

 A.R. Rehman is famous in the following art [ ]

 a) Dance c) Music 

 b) Classical Dance d) folk Songs

36) I hope you succeed ………… your effort [ ]

 a) In c) Which 

 b) When d) What

37) Always be………. [ ]

 a) Honesty c) Honest 

 b) Honestly d) to honest

38) Tom has ………….. English lessons on Thursday [ ]

 a) Your c) His 

 b) Her d) None

39) This film is……………than his last one [ ]

 a) Best c) Good 

 b) Better d) Nice

40) I am fair ……………. my sister is dark [ ]

 a) Because c) That 

 b) But d) This

41) హోకోంు గ్సలు ఏ మీడియాకింరకు వరూయ

 a) అవుట్డుర్ మీడియా c) ఎలస్త్కారనిక్ మీడియా

 b) ఇండోర్ మీడియా d) న్యా స్ మీడియా

 Hoardings are comes under which media [ ]

 

 a) Outdoor Media c) Electronic Media

 b) Indoor Media d) News Media

42) పప్తిక ప్పకటనలు ఏ మీడియాకింరకు వరూయ 

a) ఇండోర్ మీడియా c) న్యా మీడియా

 b) అవుట్డుర్ మీడియా d) అవుట్డుర్ మీడియా Magazine ads comes under which media [ ]

a)Indoor Media c) New Media

b) Outdoor Media d) Electronic Media

43) పోసర్ర పబిసిా టీ

 a) అవుట్డుర్ మీడియా c) ఎలస్త్కారనిక్ మీడియా

 b) ఇండోర్ మీడియా d) న్యా స్ మీడియా Poster Publicity comes under [ ]

 

 a) Outdoor Media c) Electronic Media

 b) Indoor Media d) News Media

44) పోసర్ర ర్ంగలు 

 a) అపార్రర్శ క ర్ంగలు c) పార్రర్శ క ర్ంగలు

 b) నీట ర్ంగలు d) పైవి ఏవీ లేవు

 Poster colours are [ ]

 a) Opaque Colours c) Transparent Colours

 b) Water Colours d) None of the above

 

45) హిందూన్యా స్ పేపర్మ్యలం 

 a) చన్నూ c) ప్తివేంప్డం

 b) భోపాల్ d) గలారాా

 The Hindu News paper origin from [ ]

 a) Chennai c) Trivandrum

 b) Bhopal d) Gulbarga

46) న్యా స్ పేపర్ ఏ మీడియాకు చందినది

 a) ప్పింట్ మీడియా c) ఇండోర్ పబిసిా టీ

 b) ఎలస్త్కారనిక్ మీడియా d) అవుట్డుర్ పబిసిా టీ

 News Paper is belongs to [ ]

a) Print Media c) Indoor publicity

 b) Electronic Media d) Outdoor publicity

47) టెలివిజన్ ఏ మీడియాకు చందినది

 a) ప్పింట్ మీడియా c) ఇండోర్ పబిసిా టీ

 b) ఎలస్త్కారనిక్ మీడియా d) అవుట్డుర్ పబిసిా టీ

 Television belongs to [ ]

 a) Print Media c) Indoor Publicity

 b) Electronic Media d) Outdoor Publicity

48) CMYK అంటే

a) సియాన్, మెగాంా, పస్సపు, నలుపు c) ర్ంగ, మేజిక్, పస్సపు, నలుపు

b) సియాన్, మెర్నన్, పస్సపు, నలుపు d) కాండీ రెడ్, మావ్, పస్సపు, నీలం

 C M Y K Stands for [ ]

a) Cyan, Meganta, Yellow, Black c) Colour, Magic, Yellow, Black

b) Cyan, Maroon, Yellow, Black d) Candy Red, Mauve, Yellow, Blue

49) ఇమేజింగ్స ఎడిటంగ్స రఫ్వేర్ర ఏది

 a) టరెల్ ప్డా c) మైప్టరఫ్రవర్ు

 b) అడోబ్ ఫోట్డషాప్ d) అడోబ్ ఇలస్త్ాస్సటర ర్

 Which is the Imaging editing software [ ]

 a) Corel Draw c) Microsoft word

 b) Adobe Photoshop d) Adobe Illustrator

 

50) టైపోప్గఫీ అంటే

a) ఫంటాఅరా యనం c) ఫంట్ ర్చన

b) ఫంట్లు రాయడం d) పైవి ఏవీ లేవు

 Typography means [ ]

 a) Study of fonts c) Font writing

 b) Writing fonts d) None of the above

51) ఆయల్ కలర్్ కలపడానికిమారా మం 

 a) నీట c) కిరోసిన్

 b) అవిటన్యనె d) ఆతమ

 The medium to mix oil colours is [ ]

 a) Water c) Kerosene

 b) Linseed Oil d) Spirit 

52) కానావ స్ దేనితో తయారు చేయబడింది [ ]

 a) జనపనార్ c) పట్టర

 b) పతి ూ d) టెకోటట్

 Canvas is made up of [ ]

 a) Jute c) Silk

 b) Cotton d) Tericot

53) కిందివాటలో భార్తీయజనిమ ంచిన ప్బిటష్ కళాకారుడు ఎవరు 

 a) అనీష్ కపూర్ c) కేజీ స్సప్బమణా ం

 b) అతుల్ దోడియా d) ఎంఎఫ్హుస్స్ న్

 Who among the following is an Indian born British Artist [ ]

 a) Anish Kapur c) K. G. Subramanyam

 b) Atul Dodiya d) M. F. Hussain

54) పికాస్ఫ దేనికి బాగా ప్పసిదిి

 a) సింగర్ c) చిప్తకారుడు

 b) సంగీత సవర్కర్ ూ d) ఆకోకటెక్ ర

 Picasso is well known [ ]

 a) Singer c) Painter

 b) Music Composer d) Architect

 

55) “మోనాలిర” చిప్తలేఖనం ఎవరు చిప్తించారు

 a) పికాస్ఫ c) ఎంఎఫ్హుస్స్ న్

 b) డా వినీ్ d) వివం స్సంరర్ం

 The Painting of “Monalisa” was painted by [ ]

 a) Picasso c) M. F. Hussain

 b) Da Vinci d) Vivam Sundaram 

56) ఈ ప్కింది ఆకోస్ర రతెలంగాణకు చందినవాడు 

 a) జెఎం ఎస్ మణి c) బోస్ కృ్మాణ చాకో

 b) తోా వైకుంఠం d) అతుల్ దోడివా

 Which of the following Artist hails from Telangana [ ]

 a) J. M. S Mani c) Bose Krishnamachari

 b) Thota Vaikuntam d) Atul Dodiva

57) “మధుబని” పెయంటంగ్స ఏ రాస్త్షారనికి సంబంధంచినది 

 a) మరా ప్పదేశ్ c) బీహార్

 b) బెంగాల్ d) ఒడిశ

 “Madhubani” Painting is related to which state [ ]

 a) Madhyapradesh c) Bihar

 b) Bengal d) Odisha

58) నే్నల్ గాా లరీ ఆఫ్మోడర్న్ ఆర్రఎకక డ ఉంది

 a)న్యాఢిలీ ా c) హైరరాబాద్

 b) ీనహగర్ d) చన్నూ

 National Gallery of Modern Art is in [ ]

 a) New Delhi c) Hyderabad

 b) Srinagar d) Chennai

59) వీటలో బేసి ర్ంగ ఒకట 

 a) యాప్కిలిక్ ర్ంగలు c) ఆయల్ కలర్్

 b) పోసర్ర ర్ంగలు d) నీట ర్ంగలు

 Which of the following is the odd one [ ]

 a) Acrylic Colours c) Oil Colours

 b) Poster Colours d) Water Colours 

60) కింది వాటలో జానపర కళ ఏది

 a) గండ్ పెయంటంగ్స c) బాటక్ పెయంటంగ్స

 b) కల్లంకాకో పెయంటంగ్స d) బాాక్ పెయంటంగ్స

 Which of the following is Folk Art [ ]

 a) Gond Painting c) Batic Painting

 b) Kalamkari Painting d) Block Painting

61) రిలేబిడు దేనికి ప్పసిదిి

 a) ఆలయసముద్యయాలు c) పకోప్శమలు

 b) నదులు d) కుడా చిప్తాలు

 Halebidu is known for [ ]

a) Temple Complexes c) Industries

a) Rivers d) Murals

 

62) మహాబలిపుర్ం దేనికి ప్పసిదిిచందింది 

a) పెయంటంగ్స్ c) అడవులు

b) రాతి శ్చల్లప లు & రాతి దేవాలయాలు d) పైవి ఏవీ లేవు

 Mahabalipuram is known for [ ]

a) Paintings c) forests

b) Stone Carvings & Stone temples d) none of the above 

63) ఎలోారా అతిపెరదవాటలో ఒకట 

a) ప్పపంచంలో నది

b) ప్పపంచంలో అటవీ

c) సింగ్నల్ పీస్ ఆఫ్ రాక్ - కట్ -మొనాసరీర - ప్పపంచంలో ఆలయగరి

d) ప్పపంచంలోని ప్పాంతం 

 Ellora is one of the largest____________ [ ]

a) River in the world 

b) Forest in the world

c) Single Piece Rock – Cut – Monastery – temple cave in the world

d) Area in the world

64) “అశోక సింరిం రాజధాని” ని _________ శ్చలప ం అంారు

a) ఇస్సకరాయశ్చలప ం c) చకక శ్చలప ం

b) జాడే శ్చలప ం d) కే ాశ్చలప ం

 The “Lion Capital of Ashoka” is known as _________ Sculpture [ ]

a) Sandstone Sculpture c) Wood Sculpture

b) Jade Sculpture d) Clay Sculpture

65) చకిక న మకోయుచకక బడిన రిసకూళలకు ప్పసిదిిచందిన రాస్త్్ంర ఏది 

a) ఉతర్ూ ప్పదేశ్ c) ఆంప్రప్పదేశ్

b) తెలంగాణ d) పైవి ఏవీ లేవు

 Which state is famous for carved and inlaid wooden handicrafts [ ]

a) Uttarpradesh c) Andhrapradesh

b) Telangana d) None of the above

66) “రరయా ఆఫ్యూనిటీ” ఏ శ్చలిప చేతర్నపొందించబడింది

a) రాజీవ్ అంచల్ c) రామ్ వంజీ స్సతార్

b) కృషాణరెడి ు d) స్సబోధ్ గపాూ

 The “Statue of Unity” is designed by which sculptor [ ]

a) Rajiv Anchal c) Ram Vanji Sutar

b) Krishna Reddy d) Subodh Gupta

67) రింపి విజయనగర్ దేనికి ప్పసిదిిచందింది 

 a) కుడా చిప్తాలు c) శ్చలప కళ

 b) తోటలు d) పకోప్శమలు

 Hampi Vijayanagar is famous for [ ]

a) Murals c) Sculpture

b) Gardens d) Industries

68) పాత రోజులోా, కప్ మకోయురసర్ తయారీకి ఏ పద్యర్ంథ ఉపయోగ్నంచబడింది

 a) సిరామిక్ c) a & b

 b) చకక d) పై వాటలో ఏదీ కాదు

 In olden days, which material is used for making cup and Saucer [ ]

a) Ceramic c) a & b

b) Wood d) None

69) తాజ్ మరిల్ ఎవకో జాపపకార్ంథ నికోమ ంచబడింది

a) రుకా్ నా బేగం c) న్యర్హాజ న్

b) అనార్క లి d) ముంతాజ్

 Taj Mahal was built in the memory of [ ]

a) Ruksana Begum c) Noorjahan

b) Anarkali d) Mumtaz

70) తాజ్ మరిల్ నిరామ ణంలో……………… పద్యర్ంథ ఉపయోగ్నంచబడుతుంది

 a) తెలుపు సిమెంట్ c) తెలుపు ప్గాన్నట్

 b) తెలుపు పాలరాయ d) వైట్ పాాసర్ర యొకక పాకోస్

 ………………. material is used in constructing Taj Mahal [ ]

b) White cement c) White Granite

b) White Marble d) White plaster of paris

71) ఎవరు భార్తీయయానిమే్న్ పకోప్శమకు తంప్డి

 a) రామ్మోరిన్ c) సతాయజిత్ రే

 b) స్పతారామోరిన్ d) రాజమౌలి

 Who is father of Indian animation industry [ ]

 a) Ram Mohan c) Satayjit Ray

 b) Sitaramohan d) Rajamouli

72) VFX యొకక పూకోూర్నపం ఏమిట

 a) రృశా మాన ప్పభావాలు c) విజువల్ ఫిల్మ ఎఫెక్్ర

 b) విజువల్ ఫైన్ ఎఫెక్్ర d) వీడియోప్పభావాలు

 What is the full form of VFX [ ]

 a) Visual Effects c) Visual Film effects

 b) Visual Fine Effects d) Video effects

73) SFX యొకక పూకోూర్నపం ఏమిట

 a) రవ ని ప్పభావాలు c) నెమమ దిగా ప్పభావాలు

 b) ప్పత్యా క రింగలు d) స్కపర్ ఫిల్మ ఎఫెక్్ర

 What is the full form of SFX [ ]

 a) Sound Effects c) Slow Effects

 b) Special Effects d) Super Film effects

74) సిజిఐ అంటే

 a) కంపూా టర్ సృషంర చిన చిప్తాలు c) కంపూా టర్ రధార్ణ చిప్తం

 b) కంపూా టర్ ప్గాఫిక్్ చిప్తం d) కంపూా టర్ ప్గాఫిక్ ఇమేజరీ

 CGI means [ ]

 a) Computer generated imagery c) Computer general image 

 b) Computer Graphics Image d) Computer graphic imagery

75) భార్తీయకార్నరన్ చోా భీమ్ ఎవకోచే సృషంర చబడింది

 a) రాజీవ్ చిలక c) మోరిన్

 b) రాజీవ్ కుమార్ d) స్సప్బమణా ం

 Indian cartoon character Chhota Bheem created by [ ]

 a) Rajiv Chilaka c) Mohan

 b) Rajiv Kumar d) Subramanyam

76) ఫోట్డప్గఫీలో ప్పాథమిక ర్ంగల పేరు

a) ఎరుపు / ఆకుపచి / పస్సపు c) పస్సపు / మెజెంా / సియాన్

b) నీలం / పస్సపు / ఎరుపు d) ఎరుపు / నీలం / ఆకుపచి

 Name of the primary colours in photography [ ]

 a) Red/Green/Yellow c) Yellow/Magenta/Cyan

 b) Blue/Yellow/Red d) Red/Blue/Green

77) సృషంర చారుమికీక మౌస్ కార్నరన్ పాప్త ఎవరు 

 a) వాల్రడిస్పూ c) జేమ్ క మర్నన్

 b) డిస్పూ వాల్ర d) స్పవెర న్ స్పపలార్ా

 

 Who created Mickey Mouse cartoon character [ ]

 a) Walt Disney c) James Camaroon

 b) Disney Walt d) Steven Spielberg

78) మికీక మౌస్ కార్నరన్ పాప్త ఏ సంవత్ ర్ంలో సృషంర చబడింది

 a) 1930 c) 1935

 b) 1928 d) 1940

 In which year Mickey Mouse Cartoon character created [ ] 

 a) 1930 c) 1935

 b) 1928 d) 1940

 79) మాయరఫ్వేర్ర ఏమి సృషంర చడానికి ఉపయోగ్నరూరు

 a) 3D యానిమే్న్ c) కరలిక నిలిపివేయు b) 2 డియానిమే్న్ d) కంపోజింగ్స

 Maya software is used for creating [ ]

 a) 3D animation c) Stop motion

 b) 2D animation d) Compositing

80) లైట్ బాక్్లు ఉపయోగ్నంచబడతాయ

 a) కరలిక నిలిపివేయుc) 3D యానిమే్న్

 b) 2 డియానిమే్న్ d) కూరుప

 Light Boxes are used in [ ]

 a) Stop motion c) 3D animation

 b) 2D animation d) Composition

81) పస్సపు + మజంతా + సియాన్ ఉతపతిూ 

a) నీలం c) ప్ౌన్

 b) నలుపు d) తెలుపు

Yellow + Mazanta + Cyan produce [ ]

 a) Blue c) Brown

 b) Black d) White

82) చలనిా ర్ంగ ఏది 

 a) ఎరుపు c) నీలం

 b) ఆరెంజ్ d) పస్సపు

 Which is cool colour [ ]

 a) Red c) Blue

 b) Orange d) Yellow

83) వెచి ని ర్ంగ ఏది

 a) నీలం c) ఎరుపు

 b) ఆకుపచి d) పైవి ఏవీ లేవు

 Which is warm colour [ ]

 a) Blue c) Red

 b) Green d) none of the above 

84) ప్తిపార అంటే ఏమిట

 a) కెమెరా ్టర్ర c) కెమెరా రరండ్

 b) కెమెరా బాా గ్స d) కెమెరా లెన్్

 What is a Tripod [ ]

 a) Camera Shutter c) Camera Stand

 b) Camera bag d) Camera lens

 

85) “కానన్” పేరు దీని టసం ఉదేదశ్చంచబడింది

a) T.V యొకక c) బైకులు

b) రేడియోలు d) కెమెరా

 “Canon” name is meant for [ ]

 a) T.V’s c) Bikes

 b) Radios d) Camera

86) ఫాష్ ఎకుక వగా ఏ సమయంలో ఉపయోగ్నంచబడుతుంది {}

a) పగట సమయం c) రాప్తి సమయం

b) ఉరయం సమయం d) రయంప్తం సమయం

 Flash mostly used in what time [ ]

 a) Day time c) Night Time

 b) Morning time d) Evening time

87) ఎనిూ యానిమే్న్స్కప్తాలు ఉనాూ య

 a) 10 c) 12

 b) 14 d)24

 How many Animation principles are there [ ]

 a) 10 c)12

 b) 14 d)24

88) ఫోట్డప్గఫి అంటే ఏమిట

a) కాంతితో కళ c) చిప్తంతో కళ

b) లెన్్తో కళ d) టనా్ ర్తో కళ

 What is Photography 

 [ ]

 a) Art with light c) Art with film

 b) Art with lens d) Art with Sensor

89) ఎరుపు ర్ంగయొకక కాంపిమెా ంటరీ కలర్

a) ఆరెంజ్ c) మెజాంా

b) పస్సపు d) సియాన్

 Complimentary Colour of Red is [ ]

a) Orange c) Mezanta

b) Yellow d) Cyan

90) R + G + B ఉతపతినిూ కలపడం

a) నలుపు c) ఆరెంజ్

b) తెలుపు d) పస్సపు

 Mixing of R+ G+ B produce [ ]

 a) Black c) Orange

 b) White d) Yellow

91) ఎనిూ ర్కాల వెంటలే్న్ వావసలుథ ఉనాూ య

 a) 5 c) 4

b) 2 d) 3

 How many types of ventilation systems are present [ ]

 a) 5 c) 4

 b) 2 d) 3

92) ప్కియాీల అగ్నూ ర్క్షణ వావసకుథ ఉద్యరిర్ణ ఏది

a) ఫైర్-రెసిటన్ర ్ ఫోార్ అటంబీలుా

b) ఆకుా పెనీ్ వేరు

c) అగ్నూ నిరోరక గడ

d) ఫైర్ ప్సిపంకర్ా వావసథ

 Which is an example of active fire protection system [ ]

a) Fire-resistance floor assemblies

b) Occupancy separation

c) Fire-resistance wall

d) Fire sprinkler system

93) ఏ ర్కమైన ఆకార్ం నియంప్తణ లేద్య ప్కమంయొకక అనుభూతిని కలిగ్నస్సూంది

a) రేఖాగణిత ఆకారాలు c) స్సంప్దీయఆకారాలు

b) ఎ లేద్య బి రెండూ d) పైవి ఏవీ లేవు

 What type of shape produce a feeling of control or order [ ]

 a) Geometric Shapes c) Organic Shapes

 b) Both A or B d) None of the above 

94) దైవిక ని్పతిూఎకక డ వకోంూచబడుతుంది

a) పెయంటంగ్స b) సంరర్ా ం

b) ఆకోక టెకి ర్ c) పైవనీూ

 Where the divine proportion is applied in [ ]

 a) Painting c) Aesthetics

 b) Architecture d) All of the above

95) ఎనిూ ర్కాల అలికాలు ఉనాూ య

a) 3 c) 4

b) 5 d) 2

 How many types of textures are present [ ]

 a) 3 c) 4

 b) 5 d) 2

96) స్సనూ పురాయఏ ర్కమైన రాయ

a) అవక్షేపం c) ఇగ్నూ యస్

b) ఎ లేద్య బి రెండూ d) పైవి ఏవీ లేవు

 What type of stone is limestone [ ]

 a) Sedimentary c) Igneous

 b) Both A or B d) None of the above

97) జపనీస్ బులెట్ా రైలుముందు భాగంర్నపకలప నకు ప్పేర్ణ ఏమిట

a) చిరుత c) ఈగ్నల్

b) కింగ్సఫి్ర్ d) డాలిో న్

 What is the inspiration for the design of the front portion of the Japanese bullet train 

 [ ]

 a) Cheetah c) Eagle

 b) Kingfisher d) Dolphin

 

98) జావ లయొకక ఏ ర్ంగ అతా ధక ఉష్ణణప్గతనుస్కచిస్సూంది

a) ర్కవూర్ంణ c) నీలం జావ లలు

b) బంగారు పస్సపు d) తెలుపు

 Which color of a flame represents the highest temperature [ ]

 a) Blood Red c) Blue Flames

 b) Golden Yellow d) White

99) బయట వేడినిదూర్ంగా ఉంచడానికి విండోకు ఉతమూ ఎంపిక ఏమిట

a) సింగ్నల్ - పేన్ గాాస్

b) డబుల్ - మరా లో ఖాళీ లేకుండా పేన్ గాాస్

c) మరా లో నిండిన నీటతో డబుల్-పేన్ గాాస్

d) మరా లో గాలి ఉనూ డబుల్-పేన్ గాాస్

 What would be the best choice for a window to keep the outside heat away [ ]

a) Single – pane glass

b) Double – pane glass without a gap in between

c) Double –pane glass with water filled in between

d) Double –pane glass with air in between

100) మీరు చకక పెటెలోర ఏమి త్యలికగా ఉంచవచుి వాటలో మీరు ఎంత ఎకుక వ ఉంచారో, 

అది త్యలికగా 

 మారుతుంది, అయనపప టకీ బాక్్ ఖాళీగా ఉంట్టంది. 

a) గాలి c) పతిూ

b) ర్ంప్ధాలు d) వీటలో ఏదీ లేదు

 What can you put in a wooden box that would make it lighter? The more of them you 

 put in, the lighter it becomes, yet the box stays empty. [ ]

 a) Air c) Cotton

 b) Holes d) None of these

Share This
Previous Post
Next Post

B.E Civil Engineer Graduated from Government College of Engineering Tirunelveli in the year 2016. She has developed this website for the welfare of students community not only for students under Anna University Chennai, but for all universities located in India. That's why her website is named as www.IndianUniversityQuestionPapers.com . If you don't find any study materials that you are looking for, you may intimate her through contact page of this website to know her so that it will be useful for providing them as early as possible. You can also share your own study materials and it can be published in this website after verification and reviewing. Thank you!

0 comments:

Pen down your valuable important comments below

Search Everything Here